Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Patronat honorowy
Patronat medialny

Regulamin


REGULAMIN NAGRODY KRYSZTAŁY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania nagród Kryształy Przetargów Publicznych 2018 (zwanych dalej Nagrodami).

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Nagrody przyznaje wydawca miesięcznika „Przetargi Publiczne” PRESSCOM Sp. z o.o. (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 29.

 2. Organizator powołuje Kapitułę Nagrody (zwaną dalej Kapitułą), w skład której wchodzą osoby dysponujące wiedzą i doświadczeniem odpowiednimi do wyłonienia laureatów. W skład Kapituły wchodzi od 5 do 9 osób, w tym przewodniczący.

§ 2. ADRESACI

 1. O Nagrodę mogą ubiegać się wszystkie instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach systemu zamówień publicznych w Polsce (zwane dalej Kandydatami), które w okresie od 1.08.2017 r. do 31.07.2018 r. zakończyły realizację zadania będącego zamówieniem publicznym udzielonym w jednym z trybów, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 2. Ubieganie się o Nagrodę i jej otrzymanie jest bezpłatne.

§ 3. CEL

 1. Celem Nagrody jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

§ 4. NAGRODY

 1. Laureatów Nagrody wybiera Kapituła.

 2. Nagrodę stanowi: statuetka, prawo do używania logo Nagrody oraz tytuł: „Kryształ Przetargów Publicznych 2018”.
  a) Logo Nagrody można wykorzystać w dowolnych materiałach promocyjnych z zachowaniem następujących zasad:
  • Logo należy umieszczać w taki sposób, aby widoczne było oznaczenie roku przyznania Nagrody.
  • Logo stanowi integralną całość i nie może podlegać jakiejkolwiek edycji.

 3. Nagrody przyznawane są wybranym Kandydatom za konkretne zadania będące zamówieniami publicznymi, których wartość przekracza próg 30 tys. euro lub progi unijne, jak w przypadku zamówień sektorowych, kwalifikujące się do jednej z czterech kategorii::
  Kategoria I. Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej.
  Kategoria II. Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej.
  Kategoria III. Inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej lub rewitalizacji przestrzeni publicznej.
  Kategoria IV. Przedsięwzięcia dotyczące ochrony zdrowia i pomocy publicznej.

 4. Zgłoszone zadanie nie może obejmować niezrealizowanego projektu, a w przypadku gdy dotyczy obiektu budowlanego, obiekt ten musi być oddany do użytku.

 5. Zgłoszone zadanie nie może obejmować dostaw/usług powtarzających się okresowo, w tym usług nadzoru inwestorskiego oraz pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

 6. W każdej kategorii zostaną przyznane po dwie Nagrody, odpowiednio dla podmiotów reprezentujących dwie grupy uczestników systemu zamówień publicznych:
  a) zamawiających,
  b) wykonawców.

 7. Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania Nagrody w innej kategorii niż zaproponowana przez Kandydata.

 8. Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania wybranym Kandydatom wyróżnień.

 9. Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych Nagród honorowych dla instytucji publicznych lub przedsiębiorstw prywatnych albo osób fizycznych za wkład w rozwój systemu zamówień publicznych w Polsce.

 10. W zależności od zaistniałych przesłanek Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody w danej kategorii.

 11. Kapituła zastrzega sobie prawo do odebrania Nagrody laureatowi, jeśli przekazane przez niego informacje były błędne lub nieprawdziwe oraz w przypadku, gdy inne działania laureata są niezgodne z ideą Nagrody.

 12. Nagrody maja charakter uznaniowy, a decyzje Kapituły są ostateczne.

§ 5. ETAPY UBIEGANIA SIĘ O NAGRODĘ

 1. Proces ubiegania się o Nagrodę ma następujący przebieg:
  a) I ETAP – zgłoszenie Kandydata do Nagrody:
  • Zgłoszenie powinno zostać przesłane online, e-mailem, faksem lub pocztą przy wykorzystaniu formularza dostępnego u Organizatora. Formularz będzie również dołączony do miesięcznika „Przetargi Publiczne” i opublikowany na stronie internetowej www.nagroda.przetargipubliczne.pl.
  • Zgłoszenie może zostać przesłane przez samego Kandydata lub osoby i podmioty trzecie.

  b) II ETAP – wypełnienie i przesłanie ankiety:
  • W trakcie II ETAPU będą brane pod uwagę tylko te zgłoszenia, które zostały wypełnione i przesłane w poprawny sposób, a przedstawione w nich zadania spełniają zapisy regulaminu.
  • Na podany w zgłoszeniu adres e-mail Organizator wysyła do Kandydata ankietę.
  • Kandydat powinien odesłać wypełniona ankietę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
  • Wysłanie wypełnionej ankiety odbywa się e-mailem, faksem lub poczta.
  • Ankiety mogą być wypełnione tylko przez Kandydata i musza zawierać podpisy osób odpowiedzialnych za reprezentowanie Kandydata.
  • Organizator i Kapituła nie ponoszą odpowiedzialności za treść ankiet, która będzie niezgodna ze stanem faktycznym. Kandydaci są zobowiązani do zachowania szacunku dla zasad fair play i nieudzielania informacji mogących wprowadzić Kapitułę w błąd.

  c) III ETAP – wybór laureatów i rozdanie Nagród:
  • Organizator przekazuje Kapitule ankiety, które zostały wypełnione i przesłane w poprawny sposób oraz spełniają zapisy regulaminu.
  • Na podstawie otrzymanych ankiet Kapituła wybiera laureatów Nagrody.
  • Obrady Kapituły mają charakter niejawny.
  • Rozdanie Nagród będzie miało miejsce w trakcie Gali Kryształów Przetargów Publicznych, podczas otwarcia XIII Forum Przetargów Publicznych.
  • Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach miesięcznika „Przetargi Publiczne” nr 11/2018 r.

 2. Adresy, na które należy przesyłać wypełnione zgłoszenia i ankiety są następujące:
  a) e-mail: ,
  b) faks: 71 797 28 16,
  c) poczta: Redakcja „Przetargów Publicznych”, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław z dopiskiem na kopercie "Kryształy Przetargów Publicznych 2018".

 3. Terminarz ubiegania się o Nagrodę jest następujący:
  a) I ETAP – do 31 sierpnia 2018 r.
  b) II ETAP – do 14 września 2018 r.
  c) III ETAP – do 15 października 2018 r.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na wszelkie pytania dotyczące Nagrody odpowiada Organizator pod numerem telefonu 71 797 48 21 oraz adresem e-mail: .

 2. Ubieganie się o Nagrodę oznacza akceptacje niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie i ujawnienie podanych w zgłoszeniach i ankietach danych i informacji.

 3. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator z zachowaniem właściwych przepisów prawa.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu. Aktualna treść regulaminu Nagrody Kryształy Przetargów Publicznych znajduje się na stronie internetowej www.nagroda.przetargipubliczne.pl.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe, decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na przyznanie Nagród.

Pliki do pobrania

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2015 PRESSCOM Sp. z o.o.